§ 1 
Słownik pojęć

 1. Sprzedawca – ALKO Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, ul. Piłsudskiego 106, 05-420 Józefów, KRS 0000400946 XII Wydział Gospodarczy, NIP: 525-252-11-90, Regon 14587579500000. Sprzedawca legitymuje się ważnym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, zawierających od 4,5% do 18% alkoholu z wyłączeniem piwa, o numerze I-4/B-4/2015 wydanego przez Burmistrza Miasta Józefów, na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
 2. Punkt sprzedaży – sklep należący do Sprzedawcy pod adresem ul. Piłsudskiego 106, 05-420 Józefów
 3. Serwis internetowy – serwis internetowy prowadzony pod domena www.winnybulgar.pl
 4. Kupujący – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot, składający zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zamówienia za pośrednictwem serwisu internetowego) – zawarcia umowy kupna-sprzedaży, niezwiązanej z bezpośrednio z jej działalnością gospodarcza lub zawodową zgodnie z art 221 KC.
 6. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez kupującego/konsumenta konta dokonana w panelu administracyjnym w serwisie internetowym sprzedającego.
 7. Towar – napoje alkoholowe – wina, oraz produkty żywnościowe, dostępne w Punkcie sprzedaży
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego mające na celu zawarcie umowy kupna – sprzedaży towaru, na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego, określające ilość, liczbę towarów oraz cenę zakupu.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin.
 10. Newsletter – biuletyn w formie elektronicznej, rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej do kupujących oraz użytkowników serwisu internetowego.
 11. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości – ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§ 2
Postanowienia Ogólne

 1. Serwis internetowy jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz zamawiania Towarów oferowanych w stacjonarnym punkcie sprzedaży za pośrednictwem  serwisu internetowego.
 3. Złożenie zamówienia w serwisie internetowym jest równoznaczne z potwierdzeniem iż zamawiający, zapoznał się z regulaminem i oświadczeniem o prawdziwości podanych danych.
 4. Przedmiotem sprzedaży są produkty wystawione w serwisie internetowym w momencie składania zamówienia.
 5. Ceny prezentowane w serwisie internetowym są wyrażone w Polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 6. Prezentowane w serwisie internetowym artykuły wraz z cenami nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 KC, a maja wyłącznie charakter informacyjny.
 7. Oferta zamieszczona w serwisie internetowym obowiązuje na terenie Polski.
 8. Sprzedawca w każdym momencie ma prawo do zmiany cen prezentowanych artykułów, wycofania ich ze sprzedaży, udzielania rabatów, przeprowadzania w dowolnym momencie i na wybrane produkty, promocji oraz ich zakańczania. Wszelkie zmiany nie mają wpływu na ograniczenie praw nabytych przez Kupujących jednakże  zmiany te nie dotyczą zamówień które zostały złożone przed zmianami.

 

§ 3
Składanie zamówień

 1. Serwis internetowy służy do zamawiania wybranych artykułów sprzedawanych w sklepie.
 2. Zamówienia w serwisie internetowym mogą być składane wyłącznie przez osoby pełnoletnie i poprzedzone oświadczeniem o ukończeniu 18 roku życia.
 3. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień poprzez serwis internetowy. Złożenie zamówienia następuje po uprzednim wypełnieniu interaktywnego formularza i następnie poprzez funkcje „koszyk” postępując zgodnie z dalszymi komunikatami lub poprzez potwierdzenie zamówienia poprzez klikniecie w przycisk „kup teraz” – Allegro.
 4. Po złożeniu zamówienia poprzez serwis internetowy Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami umowy kupna sprzedaży oraz specyfikacja zamówionych artykułów.
 5. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności zaś z możliwością odstąpienia od umowy sprzedaży, zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 6. Miejscem zawarcia umowy kupna – sprzedaży jest sklep „WinnyBułgar”, ul. Piłsudskiego 106 Józefów
 7. Wydanie towaru odbywa się poprzez kuriera, w czasie i miejscu uzgodnionym w procedurze zamówienia lub osobiście w siedzibie sklepu „WinnyBułgar” ul. Piłsudskiego 106 Józefów.
 8.  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  – karta kredytowa lub gotówka w przypadku odbioru osobistego
  – przelewem bankowym na konto Nr. 82 1940 1076 3213 8878 0000 0000
  – za pośrednictwem systemu transakcyjnego Allegro – poprzez firmę PayU
 9. Informacje o kosztach dostawy są każdorazowo uwidaczniane podczas procedury zamawiania. Koszty dostawy ponosi każdorazowo Kupujący i są one doliczane do ceny zamówionych artykułów – za wyjątkiem odbioru osobistego, gdy koszty dostawy wynoszą  0 zł.

§ 4
Realizacja zamówień

 1. Warunkiem realizacji każdego zamówienia jest złożenie przez kupującego oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia, oraz podanie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych umożliwiających weryfikacje Kupującego i potwierdzenie zamówienia.
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności artykułów objętych zamówieniem, Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany roczników prezentowanych w serwisie internetowym win bez informowania Kupującego.
 4. Potwierdzeniem/Dowodem dokonania każdego zakupu jest paragon fiskalny lub faktura VAT, które kupujący otrzymuje wraz z zamówionymi poprzez serwis internetowy  artykułami.
 5. Dostawa zakupionych poprzez serwis internetowy artykułów następuje poprzez kuriera lub w inny sposób uzgodniony z Kupującym.
 6. Kurier działa w imieniu i na rzecz Sprzedającego w ramach obowiązującego prawa oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości . Towar może zostać wydany wyłącznie osobie pełnoletniej oraz której zachowanie nie wskazuje na spożycie alkoholu. W związku z wymogami ustawy o wychowaniu w trzeźwości Kurier ma prawo żądać okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia pełnoletności osoby odbierającej artykuły oraz zgodności podanych danych w zamówieniu, na co Kupujący wyraża zgodę akceptując regulamin.

 

§ 5
Reklamacje

 1. Kupującemu przysługuje prawo reklamacji zakupionych artykułów z tytułu rękojmi, w przypadku jego niezgodności  z zawartą umową lub jeżeli po otrzymaniu odkryje jego wady.
 2. Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej na adres Punktu sprzedaży w formie listu poleconego lub osobiście za potwierdzeniem.
 3. W przypadku złożenia reklamacji należy podać dane kontaktowe składającego reklamacje, opisać dokładnie przyczyny reklamacji oraz określić żądania wobec sprzedawcy. Do reklamacji należy załączyć oryginał dowodu sprzedaży. W przypadku braku załączonego dowodu zakupu reklamacja nie będzie rozpatrywana.
 4. W przypadku zakupu produktu alkoholowego Kupujący traci uprawnienia z tytułu niezgodności zakupionego artykułu z umowa – rękojmi, jeśli nie zawiadomi o tym sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności artykułu z umowa zakupu, jednak nie później niż trzy dni po otwarciu przesyłki.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zbadania dostarczonej za pośrednictwem kuriera przesyłki w jego obecności ( art. 545 § 2 K. C.). W przypadku uszkodzenia przesyłki zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz natychmiastowe powiadomienie Sprzedawcy o zaistniałym fakcie. Brak sporządzenia protokołu szkody nie oznacza utraty prawa do złożenia reklamacji w zakresie powstałych uszkodzeń. Protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji a jego brak może znacznie utrudnić dochodzenie ewentualnych roszczeń jak i ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałe uszkodzenia.

§ 6
Odstąpienie od umowy i zwrot

 1. Każdorazowo, (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności  za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r. Nr. 22. poz 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zamówionych za pośrednictwem serwisu internetowego produktów, bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży należy złożyć w formie stosownego pisma w nieprzekraczalnym terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru – odebrania produktów przez Kupującego.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarcza nadanie oświadczenia w placówce Poczty Polskiej listem potwierdzonym, lub wysłanie oświadczenia droga mailowa ze wskazanego w trakcie składania zamówienia adresu e-mail na adres sprzedawcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych produktów w stanie niezmienionym – z nienaruszonymi banderolami na butelkach w przypadku wina oraz nienaruszonym opakowaniu w przypadku innych produktów.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, Kupujący ma obowiązek zwrotu otrzymanych produktów w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni, licząc od dnia odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży, Kupujący ma obowiązek odesłania produktów do Sprzedawcy na własny koszt oraz jest zobowiązany do starannego i należytego zapakowania zwracanych produktów przed ich wysyłką.
 6. Koszty zakupu zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży, i odesłaniu ich w stanie nienaruszonym – banderole na butelkach oraz nienaruszone opakowania w przypadku innych produktów – sprzedawcy w ustawowym terminie.

§ 7
Polityka Prywatności

 1. Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania zebranych danych osobowych uzyskanych w trakcie składania zamówienia oraz korzystania z serwisu internetowego.
 2. Serwis internetowy w sposób automatyczny nie zbiera żadnych danych, prócz danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z serwisu internetowego. Pliki Cookies są wykorzystywane w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu ze serwisu internetowego. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki
 3. Kupujący wypełniając formularz zamówienia lub korzystając z przycisku „kup teraz” – allegro oświadcza iż podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Kupujący składając zamówienie za pomocą serwisu internetowego lub poprzez serwis allegro, wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych w trakcie składania zamówienia w celu realizacji zamówienia i obsługi zamówienia, w tym wysyłki zamówionych produktów
 5. Dane uzyskane w procesie składania zamówienia nie są przekazywane osobom trzecim ani firmom, za wyjątkiem firmy kurierskiej celem dostarczenia zamówionych produktów, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy.
 6. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane, ich modyfikacje lub żądać ich usunięcia. W celu zmiany lub usunięcia danych poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@winnybulgar.pl
 7. Podanie danych przez kupującego jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich podanie uniemożliwi zrealizowanie zamówienia.

§ 7
Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Serwisu Internetowego, obowiązują przepisy obowiązującego prawa, w szczególności zaś kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca o ochronie niektórych praw konsumentów oraz za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny i ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd właściwy dla siedziby punktu sprzedaży w 05-420 Józefów, ul. Piłsudskiego 106.
 3.  Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny na stronie właściciela sklepu pod adresem www.winnybulgar.pl, zakładka „regulamin”.
Telefon: +48 505 078 777
E-mail: biuro@winnybulgar.pl
05-420 Józefów k/Otwocka
ul. J. Piłsudskiego 106